Du er her: Nyheter > Endinger i Fysioterapi 2018

Henvisning i fysioterapi

Hei,
Vi viser til e-post av 30. oktober 2017 om fjerning av krav til henvisning fra 1.1.2018.
Vi vil i denne e-posten formidle mer informasjon om hvilke endringer som kommer i
forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. 
Revidert forskrift vil bli sendt ut så snart den foreligger.


Følgende bestemmelser i forskriften faller bort:
-   Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut
-   En henvisning gjelder for inntil 24 behandlinger. Dersom det er behov for
    ytterligere behandling, skal det foreligge ny henvisning.
-   Behandlingen må påbegynnes innen 6 måneder etter at henvisende behandler har
    skrevet henvisningen, og det kan ikke være opphold på mer enn 
    6 måneder i behandlingen. Hvis ikke fristene overholdes, 
    må medlemmet ha ny henvisning
-   Dersom en pasient får undersøkelse og individuell behandling/gruppebehandling
    samme dag, vil det telle som to behandlinger i forhold til begrensningen på 
    24 behandlinger per henvisning. Det samme gjelder dersom pasienten mottar
    individuell behandling og gruppebehandling eller to gruppebehandlinger samme dag.
-   Merknad A6: Treningen kommer i tillegg til de 24 behandlingene 
    henvisningen gjelder for.


Det blir ikke endringer i takst A1a og A1d eller i merknad A2 fra 1.1.2018.  
Inntil videre beholdes takster og merknad uendret. 


Av merknad A2 framgår det: 


Takstene A1a og A1d kan benyttes inntil én gang i løpet av behandlingsserien ved
igangsetting av behandlingsopplegg, og kan ikke benyttes ved henvisning til ytterligere
behandlinger dersom pasienten allerede er tilstrekkelig utredet. Dersom henvisende
behandler i særskilte tilfeller ber om en separat undersøkelse av en pasient eller når
henvisende behandler ber om en skriftlig tilbakemelding i løpet av behandlingsserien, og
dette medfører at fysioterapeuten må foreta en nærmere undersøkelse av pasienten, kan
takstene A1a og A1d utløses ytterligere én gang per behandlingsserie.


Helsedirektoratet legger til grunn at med «behandlingsserie» menes det antall 
behandlinger som er nødvendig for samme sykdom/skade/lyte. I dag er den automatiske 
kontrollen rundt dette knyttet til regninger med samme henvisningsid og henvisningsdato. 
For regninger mottatt i 2018 vil KUHR  godta  inntil 2 A1a/A1d for samme diagnose 
innenfor et kalenderår. 


Det er nå avklart at det fortsatt vil være krav til  henvisning for å få bidrag til 
ridefysioterapi. Vi har i dag regler som kontrollerer om henvisningsdato er etter 
behandlingsdato, regler som kontrollerer om HPR-nummeret tilhører en som har 
henvisningsrett etc. Fra årsskiftet vil  disse reglene kun gjelde for 
ridefysioterapeuter.
Selv om kravet til henvisning bortfaller, vil en god del pasienter fortsatt komme med 
henvisning. Det bør derfor i EPJ-systemene fortsatt være mulig å registrere inn 
henvisningsopplysninger for fysioterapeuter som ønsker det. 
Vi må ta et lite forbehold om at revidert forskrift ikke er fastsatt, men vi er ikke 
kjent med at det vil komme andre endringer som vil ha betydning for EPJ-systemene.


Vennlig hilsen


Vegard Håvik
Helsedirektoratet
Seniorrådgiver
Divisjon for helseøkonomi og finansiering
Avd. behandlingsrefusjon
mobil 90540910
vegard.havik@helsedir.no
vegard.havik@nav.no